Projektist

ESF meetme “Õppijakeskse ja uuendusmeelse kutsehariduse arendamine ning elukestva õppe võimaluste laiendamine“ 

projekt "E-õppemeetodite rakendamine mittestatsionaarses õppes" 

Projekti kestus: 1. märts 2011 - 28. veebruar 2013

Elukestev õpe, innovatsioon ja infokirjaoskus on XXI sajandi hariduse võtmesõnad. Eestis on 19 600 (Tallinnas 2400) põhihariduseta ja gümnaasiumihariduseta 122 600 (Tallinnas 21 900) täiskasvanut. Mittestatsionaarset üldharidusõpet täiskasvanutele pakuvad Eestis 38 õppeasutust, neist Tallinnas kolm, sh üks venekeelne. Väljalangevuse protsent täiskasvanute gümnaasiumidest on väga suur - 31%. Oluline põhjus õpingute katkestamiseks on õppijate madal õppeedukus, mis sageli on tingitud õppetöö ühildamise raskustest tööga või laste kasvatamisega, aga ka inimeste võimekusest tulenevad põhjused. Kahjuks tingivad väljalangevust või õpingutesse mitte tagasipöördumist ka õppurist mittesõltuvad asjaolud, näiteks paindlikkuse puudumine õppesüsteemis ja/või täiskasvanutele mõeldud haridusteenuse kättesaamatus maapiirkondades. Viimast näitab kujukalt Tallinna täiskasvanute gümnaasiumides 2010/2011. õppeaastal õppivate õppurite koosseis: 2678 inimesest on 33% väljastpoolt Tallinna. Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumis on isegi 70% õpilastest väljastpoolt Rapla valda.
Üheks võimaluseks eeltoodud probleemide leevendamiseks on e-õppemeetodite juurutamine. Paratamatult rajaneb tänapäeval teadmiste omandamine ja õppimine üha enam digitaalsel informatsioonil ja see kergendab paindliku e-õppe laialdast kasutamist. Lähtudes iseseisvast ja IKT vahendeid igapäevaelus kasutavast õppurist ja teda toetavast õpetajast luuakse uued suhted õppuri ja õpetaja vahel – uus kaasaegne õpikultuur, mille panevad aluse vastavad koolitused (õpetajad peavad olema võimelised õpilasi veebis olevat teavet edukalt leidma ja rakendama ning õpilased seda kasutama).
E-õppe rakendamine on väga oluline meede õppurite koolist väljalangevuse ennetamisel ja kooli tagasitoomisel, kuna e-õppemeetodid võimaldavad osaleda õppeprotsessis ükskõik millisest maanurgast ja paindlikul ajal.

 

Jaga Facebookis Jaga Twitteris Jaga Linkedinis Saada Google järjehoidjatesse 
Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews